Algemene voorwaarden

Door u in te schrijven voor een les, cursus of andere boeking, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Mums&more. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66529301, hoofdvestiging en kantoor H.S. STEVENSWEG 1 te DWINGELOO. Contact: info@mumsandmore.nl Telefoon: 0643020699 www.mumsacademy.nl 

Artikel 1 – Toepassing van algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen Mums&more met een contractpartner, hierna te noemen cursist of afnemer, van toepassing is of wordt.
 • Iedere rechtsverhouding met Mums&more wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld.
 • De onderhavige voorwaarden zijn vermeld op de website mumsandmore.nl onder ‘algemene voorwaarden’ en op boekingsplatform Eversports. Op verzoek wordt een iedere een exemplaar van de voorwaarden verstrekt.
 • Zodra er een dienst is gekocht of geboekt, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en gaat de te noemen klant akkoord met de onderhavige voorwaarden.
 • Indien een bepaling of een deel van de bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zal uitsluitend de betreffende bepaling(en) of deel van de bepaling(en) buiten toepassingen blijven. Al het overige in deze voorwaarden blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. Mums&more is in dit geval toegestaan vervangende richtlijnen door te voeren die wel in lijn zijn met het wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen.

Artikel 2 – Gegevens en AVG

 • Alle data (mailadressen, inschrijfformulieren, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een klant zich aanmeld voor de nieuwsbrief, een opleiding, cursus of informatie aanvraagt, bestemd voor Mums&more, zal alleen gebruikt worden door en voor Mums&more.
 • Mailadressen worden gebruikt voor contact in verband met Mums&more en de mailing waarvoor de klant zich ten allen tijde kan afmelding.

Artikel 3 – Geheimhouding

 • Alle informatie die door klant tijdens lessen, massages of workshops verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Karlijn Koopmann van Mums&more.

Artikel 4 – Aanmelden

 • Aanmelden voor lessen en massages gaan via Eversports, mail (info@mumsandmore.nl) of contactformulier.
 • Na betaling is de aankoop definitief en zijn de algemene voorwaarden pas van toepassing.
 • Iedere consument die zich aanmeld voor lessen/massages/workshops van Mums&more geldt 14 dagen bedenktijd. Na boeking en afnemen dienst vervalt deze bedenktijd.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

 • De tarieven zijn terug te vinden op de website van Mums&more en in de shop van Eversports. Bij afwijking zijn tarieven op Eversports altijd leidend.
 • Door u aan te melden via Eversports voor een les/massage of workshop wordt u direct doorverwezen naar een betaallink en gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden die vermeld staan bij de aankoop.
 • Andere betaalwijze zijn enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Mums&more. Indien je een (aangepaste) factuur wilt van de betaalde les of cursus, kan je mailen naar info@mumsandmore.nl Binnen 7 werkdagen zal je een factuur ontvangen.
 • Zonder betaling is er geen recht op deelname aan lessen/massages of workshops.

Artikel 6 – Annulering door deelnemer

 • Na aankoop boeking , is het niet mogelijk om deze aankoop binnen  48 uur voor de betreffende datum te annuleren. Er kan een nieuwe datum gepland worden, indien er meer tijd tussen zit dan 48 uur.

Artikel 7 – Overmacht en annulering door Mums&more

 • Mocht door overmacht aan de kant van Mums&more de les/ massage of workshop niet door kunnen gaan, dan is Mums&more gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren. In geval van annulering zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 • Buitengewone omstandigheden leveren voor Mums&more altijd overmacht op, die Mums&more ontheft van haar verplichtingen en is gerechtigd om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Mums&more ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 • Bij ziekte of uitval van de docent zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Zie hiervoor artikel 7.2.
 • Mocht de benodigde groepsgrootte van minimaal 3 deelnemers niet behaald worden, dan behoudt Mums&more zich het recht voor om de activiteiten te annuleren of de datum te verplaatsen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • Iedereen die op grond van overeenkomst met Mums&more deelneemt lessen/massages of workshops , dient zich te realiseren dat in het algemeen, dit soort activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen.
 • Deelname aan de activiteiten van Mums&more geschiedt op eigen risico.
 • Er wordt door Mums&more geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname.
 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Mums&more is zij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Mums&more aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of in het geval bepaalde opleidingen langer duren.
 • Mocht Mums&more in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, zal Mums&more in slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij twijfel omtrent de fysieke of psychische capaciteit van een klant aan een les/massage of workshop zal  Mums&more altijd verlangen dat een adequate medische verklaring wordt geproduceerd. Nadat Mums&more kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in nader overleg met de klant bezien worden of al dan niet voortzetting van de les/massage of workshop mogelijk is.  
 • Mums&more is niet aansprakelijkheid voor enige schade en diefstal dat veroorzaakt is bij Mums&more. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door een deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er. 

Artikel 9 – Materiaal en cursusmateriaal

 • Op al het door Mums&more verstrekte materiaal behoudt Mums&more zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten voor en de inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van Mums&more. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft Mums&more recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
 • Materiaal dat door Mums&more ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie Mums&more de overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen.
 • Door Mums&more ter beschikking gestelde video’s (dvd, digitaal) en studieboeken vallen – voor zover daar niet tevens rechten van derden op rusten – onder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van Mums&more.

Artikel 10 – Klachten procedure
Indien een klant een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact per mail op te nemen met Mums&more. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. 

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd worden en 24 maanden worden bewaard.

Artikel 11 – Gebruik logo, naam en copyright

 • Voor gebruik van het logo, inhoudelijke informatie, de naam “Mums&more” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mumsandmore.nl.
 • De copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Mums&more. Zie artikel 9.

Algemene voorwaarden Mums&more, 17 januari 2023