Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met particulieren en ondernemingen bij aanmelding voor en deelname aan de door Mums&more georganiseerde activiteiten. Tenzij anders staat aangegeven.
Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, indien opdracht wordt gegeven aan Mums&more per mail of via Eversports.

Artikel 2 – Gegevens
Alle gegevens die je via de website aan Mums&more verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Mums&more. Ze worden niet gedeeld met derden. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Informatie van deelnemers en samenwerkende ondernemingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 3 – Aanmelden
Aanmelden voor lessen of cursussen gaat via de website of app en met behulp van Eversport of kan per mail verschieden. Na betaling is de inschrijving definitief.
Voor cursussen/opleidingen van Mums Academy geldt 14 dagen bedenktijd.

Artikel 4 – Tarieven
De tarieven zijn terug te vinden op de website van Mums&more, onderaan bij de shop van Eversports. Daarnaast zijn de tarieven in Eversports te vinden.

Artikel 5 – Betaling
Na inschrijving is er een directe link naar de betaling. Hierin staat duidelijk beschreven wat de voorwaarden van de aankoop staat. Andere betaalwijze is enkel mogelijk na goedkeuring van Mums&more. Zonder betaling is er geen recht op deelname aan lessen of cursussen. Indien je een factuur wilt van de betaalde les of cursus, kan je mailen naar info@mumsandmore.nl Binnen 7 werkdagen zal je een factuur ontvangen.

Artikel 6 – Annulering door deelneemster
Na inschrijving bij een bevalcursus is je aanmelding definitief. Er is geen recht op restitutie.
Afmelding van lessen dient te geschieden minimaal 48 uur van te voren via Eversport. Je kan dan de les opnieuw inplannen. Via andere wegen vervalt het recht op lessenbehoud.
Annulering voor cursussen van de Mums Academy: Bedenktijd van 14 dagen waarin kosteloos geannuleerd kan worden. Annuleringskosten tot zeven weken voor aanvang bedraagt 25 % van het opleidingsgeld. Annuleringskosten van 7 tot 4 weken en voor aanvang bedraagt 50 % van het opleidingsgeld. Annuleringskosten van 3 tot 1 week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.
In goed overleg kan de student eventueel aansluiten bij de volgende groep die start op de datum die staat aangegeven op de website. Indien er nog geen andere datums zijn ingepland, zal de student  geïnformeerd worden zodra de nieuwe datums bekend zijn gemaakt. Bij bovenstaande genoemde annuleringsvoorwaarden zal na  ontvangst van de  annulering door de student, het vastgestelde bedrag binnen 7 dagen worden terug gestort.

Artikel 7 – Gemiste lessen
Gemiste lessen worden niet vergoed of ingehaald. Tot 48 uur van te voren kan je een les kosteloos annuleren.

Artikel 8 – Annulering door Mums&more
Mocht door overmacht aan de kant van Mums&more de cursus/les niet door kunnen gaan, dan is Mums&more gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren. In geval van annulering zal er een terugbetaling van de gemiste lessen plaatsvinden.
Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.
Mocht de benodigde groepsgrootte van minimaal 3 deelnemers niet behaald worden, dan behoudt Mums&more zich het recht voor om de activiteit te annuleren.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Deelname van de lessen of cursussen is op eigen risico. Mums&more is niet aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel dat veroorzaakt is of die verband houdt met deelname aan een cursus bij Mums&more. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door een deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er.

Artikel 10 – Klachten procedure
Indien een cliënt een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact per mail op te nemen met Mums&more. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. Indien er een langere onderzoekstermijn nodig is, zal de cliënt schriftelijk op de hoogte worden gebracht, waarbij de cliënt geïnformeerd wordt over het verwachte indicatie termijn.
Indien de docent en deelnemer er binnen de gestelde vier weken samen niet uitkomen, zal er door Mums&more een onafhankelijke derde persoon worden ingeschakeld. Dit betreft mr. A.B.E.M. Dolmans, in Leusden. De uitspraak van deze onafhankelijk derde persoon is bindend en z.s.m. worden afgehandeld. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd worden en 24 maanden worden bewaard.

Artikel 11 – Gebruik logo, naam en copyright
Voor gebruik van het logo, inhoudelijke informatie uit de Mums Academy, de naam “Mums&more” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mumsandmore.nl
De copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Mums&more.

Algemene voorwaarden Mums&more, versie 1,laatst gewijzigd 01-07-2021.